แนะนำติชม : Feedback ได้ทาง

Tel.094-3496662

LINE ID : vrfeedback

Email : feedback@vrclinic.com

หรือ สามารถแนะนำ-ติชมแบบออนไลน์ ได้ที่นี่

ชื่อของคุณ (*)

อีเมล์ของคุณ (*)


ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
1.ด้านเวลา

1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ

2. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ

2.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ

2.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ

2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น

2.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

2.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ปัญหา / ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม