นพ.สุทธิศักดิ์ เรืองปราชญ์ (หมอเบ๋าว์)
Sutthisak Ruangprad,MD,ABAM,ABAAM
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญชะลอวัย

แพทย์ผู้บริหาร ,CEO VR Korea Aesthetic Clinic , VR International Clinic

American Board of Aesthetic Medicine, California, USA American Board of Anti-Aging, Illinois, USA

Doctor of Medicine Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND


พญ.จุติมา พัตรลิดานนท์ (อาจารย์นุ้ย)
Jutima Patlidanon,MD

อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- ศัลยกรรมตา